คนแม่เมาะขออพยพ - 2539 [1996]


มลพิษทางอากาศ--ไทย--ลำปาง.
การย้ายถิ่นภายในประเทศ--ไทย.


แม่เมาะ (ลำปาง)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305