เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจปี 2519-2539 - 2539 [1996]

0125-5991.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305