ลดาวรรณ ครุธศรัทา

กิติวลัย เจริญสมบัติอมร ผู้หญิงที่ถึงพร้อมความสำเร็จ - 2540 [1997]

0125-7331


กิติวลัย เจริญสมบัติอมร


สตรีในธุรกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305