สุภาวดี วงษ์สุวรรณ์.

รูป พระธาตุ ตามประเพณีขึ้นพระธาตุ. - 2534 [1991]

0125-3654


พระธาตุ--ภาพ.


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

ประเพณีขึ้นพระธาตุ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305