ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การวางแผนภาษีของบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ. - 2539 [1996]

0125-7331


การวางแผนภาษีอากร.
บริษัทต่างชาติ--ภาษีอากร.
ภาษีอากร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305