ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

กฎใหม่สรรพากร การคำนวณกำไรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - 2539 [1996]

0125-7331


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--การบัญชี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ภาษีอากร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305