ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานของไทย. - 2540 [1997]

0857-8702


โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ.
ถนน.
ทางด่วน.
การขนส่งมวลชน.
รถรางไฟฟ้า.
รถไฟ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305