สุรสิทธิ์ จรรยาเพศ.

สมาชิกใหม่อาเซียน : ไทยได้อะไร. - 2540.

1025-2402


อาเซียน


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

ASEAN หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ AFTA เขตการค้าเสรีอาเซียน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305