ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

ภาวะการลงทุนไตรมาสแรกปี 2540. - 2540 [1997]

0857-8702


การลงทุน--ไทย.
อุตสาหกรรมรถยนต์.
อุตสาหกรรมจักรยานยนต์.
การส่งออก.
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์.
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี.
อุตสาหกรรมเหล็ก.
อุตสาหกรรมการเกษตร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305