ศูนย์กลางอำนาจในฮ่องกง. - 2540 [1997]


ฮ่องกง--การเมืองและการปกครอง.

เขตปกครองพิเศษของจีน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305