ณ ภัทร

วิกฤติบทบาทไทยสู่อาเซียน โลกาภิวัฒน์ทางการเงิน - 2540 [1997]


การเงิน--ไทย
ปริมาณเงิน--ไทย
ปริมาณเงิน--เอเชีย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
เอเชีย--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305