สมโชติ อ๋องสกุล.

คนของแผ่นดิน ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง คลังข้อมูลชีวประวัติเจ้านายฝ่ายเหนือ. - 2540 [1997]

0125-3654


ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง 2463-2540--ผลงาน.


นักประพันธ์ไทย--ชีวประวัติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305