นักวิจัยดีเด่น39 โดย กองบรรณาธิการ - 2539 [1996]


รางวัลนักวิจัยดีเด่น--2539
นักวิจัยดีเด่น--2539

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305