วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์

เยาวราช Yaowarat - 2540 [1997]

บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

0859-757x


ถนนเยาวราช
ถนนยุพราช

Chinatown

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305