วิทวัส รุ่งเรืองผล

การทุจริตในร้านค้าปลีกกับการสูญเสียที่ควบคุมได้ - 2540 [1997]

0125-233x.


การขายปลีก
ร้านค้าปลีก--การจัดการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305