ธนิฎา ไตรวรานนท์.

ไขปัญหากฎหมายและภาษี ในการควบกิจการของสถาบันการเงิน - 2540 [1997]

0125-7331


การรวมกิจการ--แง่กฎหมาย--ไทย.
สถาบันการเงิน--ไทย.
ภาษีอากร--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305