แผนแม่บทปฏิรูประบบราชการ สู่ยุทธศาสตร์ จิ๋วแต่แจ๋ว สู่รัฐในอุดมคติ - 2540 [1997]

0125-2267.


ระบบราชการ--ไทย.
การปฏิรูประบบราชการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305