เมธาวี ระวิปัญญา.

โครงสร้างพื้นฐานอันเปราะบางของเศรษฐกิจไทย - 2540 [1997]

0125-5991.


การพัฒนาเศรษฐกิจ--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305