ลดาวรรณ ครุธศรัทา

อัจฉรา บุญปราโมทย์ หนักแน่นและเที่ยงตรง. - 2540 [1997]

0125-7331


อัจฉรา บุญปราโมทย์


สตรีในธุรกิจ--ชีวประวัติ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305