ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

ชินพยูบวชลูกแก้วในแดนอิระวดี - 2540 [1997]

การบวชเณรของคนพม่า


การบวช


พม่า--ความเป็นอยู่และประเพณี

ชินพยู บวชลูกแก้ว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305