อาเซี่ยนกับมิติใหม่ของการทูตเชิงสร้างสรรค์ - 2540 [1997]


อาเซียน


การทูต


กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

นโยบายเชิงสร้างสรรค์(CE) ความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์(CE)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305