ณ ภัทร

รีด VAT 10 ดีเดย์ 16 ส.ค. เจ็บเพื่อชาติ - 2540 [1997]


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย
งบประมาณ--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--การเมืองและการปกครอง--2540

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305