ตามรอยปู่โสมแห่งเมียนมาร์ - 2540 [1997]


ยาเสพติด--พม่า
ผู้ค้ายาเสพติด--พม่า


พม่า--การค้า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305