ณ ภัทร

พึ่งทุนต่างชาติ หนีสภาพล้มละลายรายวันกลยุทธ์ที่ถูกบังคับให้เลือก - 2540 [1997]


กองทุนการเงินระหว่างประเทศ


สถาบันการเงิน--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305