ภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์

ระบบเศรษฐกิจโลกกับบทบาทของเชื้อชาติต่างๆ ทางเศรษฐกิจในมาเลเซีย - 2539 [1996]

0125-3638


ชนกลุ่มน้อย--มาเลเซีย
การลงทุนของต่างประเทศ--มาเลเซีย
ชาวจีน--มาเลเซีย


มาเลเซีย--นโยบายต่างประเทศ
มาเลเซีย--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305