เจาะภาษีมูลค่าเพิ่มกับการนำเข้า-ส่งออก - 2534 [1991]

0125-2267.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม.
การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ.
อุตสาหกรรมการส่งออก
การนำเข้า.
การส่งออก.


ไทย--การค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305