ไฟ้ไหม้ป่าอินโดนีเซีย : หายนะบนผลประโยชน์และความมักง่าย. - 2540 [1997]


ไฟป่า--อินโดนีเซีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305