สุชาติ เผือกสกนธ์, พล.ต.ต., 2470-

ทักท้วง-ถกเถียง : พระมหาวีรสตรี สมเด็จพระสุริโยทัย. - 2541 [1998]

0125-3654


วีรสตรี--ไทย.


ไทย--ชีวประวัติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305