วิชิต วัชรานุกูร

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายพืชผลทางการเกษตรและการขายสัตว์ - 2540 [1997]

0125-5991.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย
การยกเว้นภาษีอากร
การขาย--ผลิตผลเกษตร--ภาษีอากร
สินค้าเกษตร--ภาษีอากร
การขาย--สินค้าเกษตร--ภาษีอากร
การขาย--สัตว์--ภาษีอากร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305