ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การเสียภาษีของกิจการร่วมค้า. joint venture (1) - 2541 [1998]

0125-6580.


การร่วมค้า--ภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305