สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

ปัญหาของใบลดหนี้ (Credit note) และใบเพิ่มหนี้ (debt note). - 2541 [1998]

0125-6580.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.
การบัญชีภาษีอากร--ไทย.

ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305