ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

สถานะทางกฎหมายกับภาระภาษีของกิจการร่วมค้า Joint venture - 2540 [1997]

0857-6483


การร่วมค้า--ภาษีอากร.

consortium unincorporated joint venture incorporated joint venture

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305