สุทธิพงษ์ ศรีสอาด.

Transfer pricing. - 2540 [1997]

0125-5991.


การกำหนดราคาโอน.
Transfer pricing.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305