ปีท่องเที่ยวภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา - 2534 [1991]


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)


ไทย (ภาคใต้)--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305