ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์เสียภาษีเพิ่มหรือไม่? - 2541 [1998]

0125-5991.


ภาษีอากร--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305