พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร : ทางออกของเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงของชาติในปัจจุบันและอนาคต. - 2541 [1998]


อุตสาหกรรมการเกษตร--แง่เศรษฐกิจ.
อาหาร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305