ภัชราพร ช้างแก้ว

ยูนิลีเวอร์ฯ 2001 สู่ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า - 2540 [1997]

0857-5223


บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์.


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย
การขายปลีก--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305