ปู๋จาพระเสื้อเมือง อีกประเพณีเก่าแก่ ชาวล้านนา - 2534 [1991] 2535 [1992]


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

ปู๋จาพระเสื้อเมือง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305