ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การวางแผนภาษีของบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ - 2540 [1997]

0125-6580.


การวางแผนภาษีอากร.
บริษัทต่างชาติ--ภาษีอากร--ไทย.
ภาษีเงินได้--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305