สรัสวดี อ๋องสกุล.

บุคคลในประวัติศาสตร์ มหาเทวีจิระประภา - 2541 [1998]


ไทย--ประวัติศาสตร์--ล้านนา, 1300-2345
เชียงใหม่--กษัตริย์และผู้ครองนคร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305