ดีเวลลอปเปอร์ หายไปไหน! - 2541 [1998]

0858-317x.


อนันต์ อัศวโภคิน, 2493-
ประสงค์ พานิชภักดี, 2493-
สายันต์ มั่นเหมาะ, 2499-


บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


นักพัฒนาที่ดิน--ไทย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305