ซอฟต์แวร์นับปริมาณแคลเซียมในหัวใจ สร้างชิ้นงานใหม่ด้วยการต่อยอดเทคโนโลยี โดย กองบรรณาธิการ - 2540 [1997]


การแพทย์--วิจัย
ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์
แคลเซี่ยม--การวิเคราะห์
การแพทย์--วัสดุและอุปกรณ์
เทคโนโลยี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305