ผ่าผังกทม.ใครได้ใครเสีย!! นัดประชาพิจารณ์รอยใหม่มกรานี้. - 2541 [1998]


ผังเมือง--ไทย--กรุงเทพฯ


ถนนพระราม 3.

กทม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305