มองตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคปีเผาจริง ผ่านยักษ์ สหกรุ๊ป ลดค่าใช้จ่าย/ออกหากินต่างประเทศ - 2541 [1998]


บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา, 2479- --สัมภาษณ์


สหกรุ๊ป


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305