อนาคตพระราม 3 ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ - 2540 [1997]


ถนนพระราม 3
กรุงเทพฯ--นโยบายเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305