พลเอก มงคล อัมพรพิสิฎฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หน้าที่ของผมคือ ทำให้กองทัพเป็นสถาบันที่ประชาชนหันมาพึ่งได้ โดยทีมงานอาทิตย์รายสัปดาห์ - 2541 [1998]


มงคล อัมพรพิสิฎฐ์, พล.อ., 2483- --สัมภาษณ์


โครงการจัดซื้อเครื่องบินรบแบบเอฟ 18
ไทย. กองทัพบก


ไทย--เขตแดน
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305