การประกอบกิจการของมูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยงานสาธารณกุศลที่ไม่มุ่งค้าหากำไร - 2541 [1998]

0125-6580.


มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง.


มูลนิธิ--ไทย
สมาคม--ไทย
องค์การไม่หวังผลกำไร--ไทย.

การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธี องค์การสถานสาธารณกุศล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305