ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-

แนวทางดำเนินมาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล (ฉบับที่ 2: กรกฎาคม-สิงหาคม 2541) - 2541 [1998]

0125-5991.


นโยบายการเงิน--ไทย
นโยบายการคลัง--ไทย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--นโยบายของรัฐ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305