จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

การโอนสิทธิและทรัพย์สินบนที่ดินที่เช่ากับภาระภาษี - 2541 [1998]

0125-5991.


เช่าทรัพย์--การโอนสิทธิ--ภาษีอากร--ไทย

การโอนสิทธิการเช่าที่ดิน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305