ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

การจารึกและบันทึกในประวัติศาสตร์ - 2542 [1999]


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2542
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305